Reglementaire bepalingen


MEDICATIE

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen aan een kind.  Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter, mogelijk met de juiste dosering en toedieningwijze. We hebben hiervoor een handige medicijnkaart die u aan de juf kan vragen.

 

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegevencontactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. Ouders hebben meldingsplicht bij elke besmettelijke ziekte waarvoor maatregelen kunnen nodig zijn. Een kind met koorts hoort niet thuis op school. De huis-/kinderarts die een ziekte vaststelt, zal u zeggen of u de schooldirectie moet verwittigen.

 


ECHTSCHEIDING

Zorg en aandacht voor het kind
Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.


Neutrale houding tegenover de ouders
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

 

Het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het verblijft, kan niet. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.


SCHOOLUITSTAPPEN (extra-muros activiteiten)

Voor deelname aan een extra-muros activiteit is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist.  Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten.  Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan die ééndaagse uitstappen.  Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden.


PRIVACY

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website, op briefjes, … . Voor de publicatie van gerichte foto’s vraagt de school bij het begin van het schooljaar een expliciete schriftelijke toestemming, overeenkomstig de privacywet. Voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden geldt de ondertekening van het schoolreglement als toestemming. Ouders die bezwaar hebben tegen de publicatie, delen dit schriftelijk mee aan de directie.


ENGAGEMENTSVERKLARING

Als ouder verwacht je terecht veel van onze school voor de opleiding en opvoeding van je kind. Elke dag opnieuw zetten wij ons hiervoor in. Van jou als ouder verwachten we ook het een en ander.  Wij engageren ons en verwachten van jou hetzelfde.

               School en ouders: samen partners in de opvoeding van jouw kind

                                                                                                          

Ontmoetingsavond in het begin van het schooljaar. Dit gaat door in de klas van je kind. Je leert de leerkracht kennen, de klas en ook de manier van werken.

Jij komt naar de ouderavond.

In de loop van het jaar zijn er individuele oudercontacten.

Jij komt naar dit moment. Lukt het niet?  Je kan een nieuwe dag afspreken met de leerkracht. 

De leerkracht maakt tijd voor je in de loop van het schooljaar. 

Is er een probleem? Maak je je zorgen over je kind? Wil je iets weten over de aanpak op school? Je kan zelf een gesprek met de leerkracht vragen. Dit doe je best in het begin of op het einde van de schooldag. Of via een briefje in de boekentas.

 

                                                           Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

                                                        

Je kind moet op school aanwezig zijn. 

Elke dag start de leerkracht met een gezamenlijk klasmoment met alle kleuters.

Je brengt je kind naar school.

Je brengt je kind op tijd naar school. Te laat zijn stoort heel de klas! 


Als je kind niet op school is, moet de school dit doorgeven aan het ministerie (departement onderwijs) en aan het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (=CLB)

Komt je kind niet naar school? Je verwittigt de school voor 9u ’s morgens.  

Gaat je kind volgend jaar naar de lagere school? Je kind dient minstens 220 halve dagen aanwezig te zijn in de kleuterschool om naar de lagere school te mogen gaan.

De school werkt samen met het CLB volgens een stappenplan. Dit kan je inkijken op school.

Problemen? Vertel het ons en we zoeken, samen met het CLB naar een oplossing.

 

 

                                                                   Individuele leerlingenbegeleiding.

                                                                                                   

We volgen de ontwikkeling van jouw kind. Dit doen we via een leerlingvolgsysteem.

Je volgt de ontwikkeling van je kind zelf ook op.

Als we merken dat je kind meer zorg nodig heeft, bespreken we dit met jou.

De zorgjuf kan je kind extra aandacht geven en individueel begeleiden.

Je komt naar het overleg. De afspraken die we maken, volg jij ook mee op.

 

 
                         Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

                                                                                                           

Wij praten Nederlands op school. We begeleiden je kind naar het zo goed mogelijk begrijpen en praten van het Nederlands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je stimuleert je kind om Nederlands te leren. 

Enkele tips om dit makkelijker te maken:

  •          volg extra lessen Nederlands
  •          laat je kind in zijn vrije tijd iets doen in een club (vb sporten, dansen, knutselen,…)
  •          laat je kind naar een jeugdbeweging gaan
  •          ga naar de bibliotheek en lees leuke boeken
  •          kijk naar een Nederlandstalig programma op TV
  •          laat vriendjes komen spelen die ook Nederlandstalig zijn

Bij een oudercontact of een andere activiteit, praten wij Nederlands.

Jij praat Nederlands op school. Lukt dit niet, breng je een tolk mee.