Bijdrageregeling

MAXIMUMFACTUUR

De maximumfactuur voor een kleuter bedraagt € 45 per schooljaar. Dit bedrag wordt maandelijks geïnd.  Dit betekent € 4,5 per maand.

Wat we met de bijdrage van de max. factuur betalen, omvat alle activiteiten die niet direct met het bereiken van ontwikkelingsdoelen en eindtermen te maken hebben. Hieronder vallen: pannenkoeken e.a feestjes in de klas, de sint komt op bezoek en brengt voor elke kleuter lekkers mee en een geschenk voor de klas, de paasklokken vliegen over, de onkostennota's die de kleuterleidsters binnenbrengen om alles  te organiseren ..... en noem maar op. Ook de sportdagen, toneelvoorstelling, muzische voorstellingen, bezoeken aan musea worden met deze middelen betaald. Alle gelden komen dus ten goede van onze kleuters en zorgen ervoor dat er heel wat te beleven valt in de school.

Verplichte uitgaven zijn uitgaven die u zeker zult moeten doen. 

Niet verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar u niet verplicht aan moet deelnemen, maar als u ze aankoopt of eraan deelneemt moet u er wel een bijdrage voor betalen.  Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen vermeld.  Voor een aantal posten kennen we de kostprijs niet vooraf.  We geven daarvoor richtprijzen.  Dat betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn.  Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of activiteit vorig schooljaar kostte.

 

 

VRIJETIJDSPAS

De inwoners van Zwijndrecht, die houder zijn van een vrijetijdspas, krijgen recht op een korting van 75% op de maximumfactuur. Ouders betalen slechts het eigen gedeelte aan de school, de gemeente betaalt haar aandeel rechtstreeks aan de school.

De vrijetijdspas kan op een aantal manieren worden verkregen:
Cliënten van het OCMW krijgen de vrijetijdspas automatisch via de maatschappelijk assistent die hen begeleidt.
Andere inwoners kunnen de vrijetijdspas krijgen op vertoon van een attest verhoogde tegemoetkoming. Dat kan men op eenvoudig verzoek bij het ziekenfonds ophalen.
Ouders die vragen hebben, nemen best contact op met de dienst sociale zaken van de gemeente.

 

 

U kunt vrij intekenen op het volgende (Deze lijst werd overlegd in de schoolraad)

  

Water

2x per dag

€ 2 per maand x 10 = € 20

Opvang

Middagtoezicht

€ 1 per dag

Voorschoolse opvang 7u tot 8u

€ 2 per dag

Naschoolse opvang tot 17u

€ 2 per dag

Naschoolse opvang tot 18.15u

€ 4 per dag

Woensdagmiddag tot 13u

€ 2 per dag

Woensdagmiddag tot 18.15

€ 6 per dag

Opvang halve vakantiedag

€ 6 per dag

Opvang hele vakantiedag

€ 12 per dag

Foto's

Klasfoto

€ 3,5

Individuele foto's

?

Nieuwjaarsbrief

 

€ 1 per brief

 
SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN)

Voor deelname aan een extra-muros activiteit is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. De ondertekening van dit schoolreglement geldt als principiële toestemming voor deelname aan ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden

 

WIJZE VAN BETALING

Als er onkosten zijn, innen wij dat geld via domiciliering.

Hoe gaat dit praktisch te werk?
- U ontvangt maandelijks een rekening.
- Na enkele dagen wordt het totale bedrag van uw bankrekening naar onze bankrekening overgeschreven.

Indien u problemen ondervindt met het betalen van schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directeur.

Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit.  Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.